Sajtóközlemény

Az első törvény

A tan

Azért jöttünk a földre, hogy bebizonyítsuk, készek vagyunk engedelmeskedni Mennyei Atyánk parancsolatainak. A parancsolatokat azért kaptuk Mennyei Atyánktól, mert szeret bennünket. Másrészt, mi magunk azzal mutatjuk ki az Őiránta való szeretetünket, ha betartjuk azokat.

Fizikai és lelki áldásokat ígértek azoknak, akik betartják a parancsolatokat, és a szentírásokból tudjuk, hogy az Úr elkészíti számunkra az utat ahhoz, hogy minden parancsolatának engedelmeskedni tudjunk.

„És lőn, hogy én, Nefi ezt mondtam atyámnak: Megyek és megteszem azon dolgokat, amelyeket az Úr megparancsolt, mert tudom, hogy az Úr nem ad parancsolatokat az emberek gyermekeinek, csak akkor, ha utat készít számukra, hogy végrehajthassák azt a dolgot, amit megparancsol nekik” (1 Nefi 3:7).

Ezt a tant könnyű megérteni, csodálatos dolog gondolkodni rajta, és hatalmat ad, ha annak megfelelően élünk. Ez a menny első törvénye! Az engedelmesség által végül örök életet nyerhetünk, más szóval Isten jelenlétében élhetünk.

A kihívás

Időnként olyannyira összpontosítunk a világ dolgaira, hogy elfelejtünk engedelmesek lenni. Ez pedig odáig vezethet, hogy megpróbálunk a vonal mindkét felén élni. Engedetlenséghez vezethet bennünket egyszer, kétszer – és ennek súlyos fizikai és lelki következményei lesznek ránk nézve.4

„Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira” (Efézusbeliek 5:6). A meghívás „Monda azért nékik Jézus: Mikor felemelitek az embernek Fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok és semmit sem cselekszem magamtól, hanem a mint az Atya tanított engem, úgy szólok. És a ki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, a melyek néki kedvesek” (János 8:28–29). Kövessük Krisztus példáját, és legyünk gyorsak élő prófétáink tanácsainak követésében; tegyük meg ezeket az egyszerű dolgokat, melyek békével és boldogsággal áldanak meg minket és családjainkat. 1. Imádkozzunk minden reggel és este! 2. Olvassuk a szentírásokat mindennap! 3. Vegyünk részt az általános konferencia műholdas közvetítésein, és tanulmányozzuk az általános konferencián elhangzott üzeneteket! Ha megtesszük ezeket, tanácsot és sugalmazást kapunk, hogy miképpen boldoguljunk az élet nehézségeivel, valamint erőt nyerünk, hogy megerősítsük azon elhatározásunkat, hogy ellenálljunk a mindennapi kísértéseknek. Hálás vagyok Mennyei Atyánk szeretetéért, és azért, hogy tudhatom: Ő szeretne megáldani bennünket. Ha betartjuk a parancsolatokat, részesülünk ezekben az áldásokban! Jézus Krisztus nevében, ámen.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.