Téma

Az Istenség

A hagyományos kereszténység által használt Szentháromság fogalma helyett Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai az Istenség kifejezést használják. Bár az utolsó napi szentek és keresztények más csoportjai ugyanazon szavakkal utalnak az Atyára, a Fiúra és a Szent Lélekre (vagy Szentlélekre), az utolsó napi szentek egészen mást gondolnak az Istenség három tagjáról, mint a hagyományos kereszténység.

Isten, az Atya

Istent az egyházban gyakran Mennyei Atyának nevezzük, mert Ő minden emberi lélek Atyja, és az Ő képmására teremtettünk (1 Mózes 1:27). Ez a megszólítás illik is egy olyan Istenhez, aki kedves, igazságos, tökéletesen bölcs és mindenható. A mormonok hite szerint emberi, azonban halhatatlan és tökéletes teste van. Mennyei Atyánk alkotta meg „a szabadulás tervét”, amely lehetővé teszi az emberek számára azt, hogy az örökkévalóságon át az Ő színe előtt éljenek a családjukkal. Tulajdonképpen ez az Ő munkája – fiai és leányai halhatatlanságának és örök életének véghezvitele.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus központi helyen áll Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában, amely az Ő nevét viseli. Minden otthon elmondott ima, minden kápolnában elhangzott beszéd Jézus Krisztus nevében zárul. Az úrvacsora (az áldozás) jegyei, amelyekből hetente veszünk a hódolati gyűléseken, az Ő engesztelésének szimbólumai. Az utolsó napi szentek teljes mértékben elfogadják mindazt, amiről az Újszövetség beszámol Jézus Krisztus születése, élete, papsági szolgálata, halála és feltámadása vonatkozásában. Atyjához hasonlóan neki is fizikai teste van – ugyanaz a test, amely feltámadása után előjött a sírból, és amellyel kapcsolatban azt mondta apostolainak: „tapogassatok meg…, és lássatok” (Lukács 24:39).

A valaha élt egyetlen tökéletes emberként Jézus példát mutatott, amelyet mindannyian követhetünk. Mivel az ember hibázik, Krisztus engesztelő áldozata az egyéni bűnbánat feltételével megfizeti a bűn árát. Áldozata azt is lehetővé teszi, hogy az egész emberiség feltámadjon és halhatatlanná váljon. Ő a Szabadító, és egy jövőbeni időpontban Ő lesz a Bíró.

Szentlélek

Az egyháztagok hite szerint a Szentlélek lélek személy, nem fizikai lény. A Szentlélek – akit időnként Szent Léleknek is nevezünk – különleges küldetése az, hogy bizonyságot tegyen az Atyáról és a Fiúról, hogy felfedje az igazságot, hogy vigasztaljon és megszenteljen. Isteni kalauz és tanító.

Az utolsó napi szentek hite szerint a Szentlélek megihletheti és befolyásolni tudja azokat az igazlelkű embereket, akik fogékonyak a késztetéseire. A Szentlélek „ajándéka” pedig azt a kiváltságot jelenti, hogy élvezhetjük az Ő állandó társaságát, amennyiben követjük Isten parancsolatait. Ezt keresztelkedés után adományozzák az egyház tagjainak oly módon, hogy egy papságviselő a megkeresztelkedett személy fejére helyezi kezeit, és megáldja, hogy fogadja be a Szentlelket.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.