Téma

Adatvédelem

ADATVÉDELEM

www.mormon-sajtoszoba.hu (Frissítve 2013/06/16)

A www.mormon-sajtoszoba.hu Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (az „egyház”) hivatalos honlapja.

Az Ön személyes adatainak védelme fontos Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza és az ahhoz kapcsolódó jogi személyek (amelyekre itt együttesen „az egyház” megnevezéssel vagy a „mi” személyes névmással, illetve többes szám első személyű ragozással utalunk) számára. Ez az adatvédelmi irányelv általánosan leszögezi, hogyan gyűjtjük össze, használjuk és dolgozzuk fel azokat a személyes információkat, amelyeket Ön honlapjainkon vagy Internetes alkalmazásainkat használva (itt webhelyként utalunk ezekre) ad meg. Igyekszünk oly módon összegyűjteni, használni és fedni fel a személyes információkat, amely megfelel azon országok törvényeinek, ahol a személyes információkat gyűjtjük. Ez az adatvédelmi irányelv erre a webhelyre vonatkozik, amelyet a Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Elnöki Testülete], a Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Elnöklő Püspökének Testülete] vagy a FamilySearch International [Nemzetközi Családkutatás] birtokol és működtet (amint azt a webhely első oldala jelzi).

Bizonyos joghatósági területeken az egyházhoz kapcsolódó jogi személyek a vonatkozó helyi törvényeket tükröző, egyedi adatvédelmi irányelvet is magukévá tehetnek. Ha ilyen külön kitétel is szükségesnek látszik, akkor ezt külön megjegyzéssel jelezzük.

Legtöbb webhelyünk személyes információk megadása nélkül is látogatható. Ha személyes információkat kérünk, akkor a következő adatvédelmi alapelveknek megfelelően gyűjtjük, használjuk, fedjük fel, adjuk tovább vagy tároljuk az Öntől kapott információkat.

Adatvédelmi eljárások

1. Információgyűjtés. Amikor közvetlenül vagy egy FamilySearch webhelyen keresztül valamelyik webhelyünkön UNSZ fiókot hoz létre, profil információkat egészít ki vagy hasonló cselekedetet hajt végre, többek között a következő információkat kérdezhetjük Öntől vagy kérhetjük le a tagsági feljegyzéseiről (ha rendelkezésre áll): név, cím, e-mail cím, telefonszám, fénykép, megjelölt kontakt vagy profil, és egyházi egységre vonatkozó információk.

Olyan információk, például internetprotokoll cím, gyűjtésére is sor kerülhet, amelyeket az Ön Internet eszköze vagy webböngészője küld, amikor ellátogat a webhelyeinkre.

2. Személyes adatok felhasználása. Az Ön által megadott személyes információkat felhasználhatjuk arra, hogy (a) kapcsolatba tudjunk lépni Önnel, (b) eleget tegyünk a kéréseinek, (c) önkéntes visszajelzést kérjünk honlapunk tartalma vonatkozásában, illetve (d) segítséget kapjunk küldetésünk betöltéséhez.

Személyes információit belső célokra is felhasználhatjuk, például adatvizsgálatra és -elemzésre, rendszerhiba-keresésre vagy kutatásra.

Ezen kívül az Ön által megadott személyes információkat vagy a web böngészője által küldött információkat (lásd lent a 10. szakaszt) arra is felhasználhatjuk, hogy beazonosítsuk a webhelyeinkben kárt okozó felhasználókat, illetve személyre szabjuk webhelyeinken a felhasználói élményeket. 

Ha információit a fentiekben vázoltakon kívül bármi másra is fel kívánjuk használni, akkor erről konkrétan tájékoztatjuk, és ha a törvény szerint szükséges, beleegyezését kérjük.

Időről időre előfordulhat, hogy felhívjuk a figyelmét bizonyos sajátosságok döntése szerinti kizárására vagy használatára.

3. Egyháztagsági információk felhasználása. Ha Ön tagja az egyháznak, akkor általános tagsági információi (például neve, címe és telefonszáma), valamint egyéb választhatóan megadható információk (például e-mail cím, fénykép stb.) megosztásra kerülhetnek egyházközsége, gyülekezete, cöveke vagy kerülete tagjaival, belső egyházi célokra, amelyhez – ha a törvény megköveteli – előzetes hozzájárulását kérjük. Néhány információ esetlegesen megtekinthető lehet korlátozott számú és hozzáférésű internetes webhelyeken, például az LDS.org-on. Letilthatja az információk megosztását, illetve korlátozhatja a választhatóan megadható információk megosztását azzal, ha az egyes webhelyeken módosítja a profil beállításait.

Ezen felül egyháztagsági információi, elérhetőségeit is beleértve ebbe, belső egyházi célokra megoszthatók az egyház vezetőségével.

4. Beküldött tartalmak. Webhelyeink némelyikén előfordulhat, hogy bizonyos felületeken Ön saját tartalmat és megjegyzéseket tölt fel. A beküldött anyagok egy része személyesnek minősül, ezeket nem nézhetik meg mások (például személyes online jegyzetek, napló, illetve más hasonló tartalmak). A közzétett anyagok között lehetnek azonban a nagyközönség számára hozzáférhetők és megnézésre szántak is (például webhelyeink bizonyos felületein írott bizonyságtételek vagy online megjegyzések).

Olyan esetekben, amikor a beküldött tartalom a nagyközönség számára is elérhető lesz, vagy harmadik féllel megosztott, ehhez az Ön beleegyezését fogjuk kérni, vagy akkor, amikor külön profilt hoz létre (például a mormon.org vagy a familysearch.org-on), vagy amikor tartalmat tölt fel (például videofelvételt vagy genealógiai információt). Azt javasoljuk, hogy a nagyközönség által is megtekinthető tartalmak megadásakor legyen óvatos, és kerülje olyan információk felvitelét, amelyek árthatnak vagy kárt okozhatnak akár Önnek, akár másoknak.

A beküldött tartalmak minden típusa vagy saját rendszereinken, vagy partnereink, illetve harmadik fél (amint azt a 7A szakasz lentebb meghatározza) rendszerein kerül tárolásra. Noha az Ön által beküldött tartalmat biztonsági normák védik az illetéktelen hozzáféréstől, felfedéstől vagy változtatástól (amint ezt a 8. szakasz lentebb meghatározza), mégsem garantálhatjuk a teljes titoktartást, és az is előfordulhat, hogy a törvény vagy saját döntésünk értelmében sor kerül ilyen információk harmadik fél felé történő felfedésére, amint azt ezen irányelv 7. szakasza felvázolja.

Bár az Ön által beküldött tartalmakat nem vagyunk kötelesek átnézni, fenntartjuk a jogot ennek saját belátásunk szerinti megtételére. Ezen kívül fenntartjuk a jogot olyan tartalmak blokkolására vagy eltávolítására, amelyeket helytelennek, trágárnak, erkölcstelennek, bujának, szennyesnek, erőszakosnak, zaklatónak, becsületsértőnek, gyűlöletkeltőnek, kínzónak, törvénytelennek, fenyegetőnek vagy más módon kifogásolhatónak tartunk, függetlenül attól, hogy személyesnek vagy publikusnak szánták-e. Mivel nem nézünk át minden webhelyen, minden aloldal alatt beküldött tartalmat, nem garantálhatjuk védelmi lépések megtételét, ha olyan tartalmat bocsát rendelkezésre, amely információkat tartalmaz valakiről, aki bántalmazás vagy visszaélés áldozata, illetve akinek esetében fennáll ennek a veszélye.

Ha tudomásunkra jut olyan tartalom, amelyet sértőnek vélünk, vagy ami veszélyeztetheti az Ön vagy valaki más személyes vagy bizalmas információit, akkor jóhiszemű erőfeszítést teszünk ezen tartalom blokkolására vagy eltávolítására. 

5. Megtartás. Az összegyűjtött személyes információkat és beküldött tartalmakat bizonyos ésszerű időtartamig megtartjuk, hogy betöltsék beküldésük célját, majd néhány korlátozott történelmi profil információ, általános genealógiai feljegyzés, valamint tagsági információ kivételével, amelyek állandó genealógiai vagy egyháztörténeti feljegyzés részévé válnak, eltávolítjuk ezeket a feljegyzéseink közül.

6. Hozzáférés. Megpróbáljuk fenntartani a személyes információk hitelességét, így Öntől is kérjük saját személyes információi teljességének és hitelességének biztosítását. A weblap-sajátos regisztrációján, a profilján vagy az UNSZ fiókján keresztül sort keríthet személyes információi ellenőrzésére, helyesbítésére vagy eltávolítására.

Ha Ön egyháztag, akkor személyes információi egy része csak az egyháztagsági feljegyzésén eszközölt változtatások által frissíthető. Ilyen változtatásokra úgy kerülhet sor, ha felveszi a kapcsolatot egyházi egysége írnokával, és kéri ezt. Ha nehézségekbe ütközik személyes információi módosítása vagy frissítése kapcsán, felveheti velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen:DataPrivacyOfficer@ldschurch.org. E-mail üzenetét megkapva minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy 30 napon belül válaszoljunk. Ha 30 napon belül nem tudunk eleget tenni a kérésének, vagy nem tudjuk Ön számára hozzáférhetővé tenni a kért információt, akkor kifejtjük, hogy miért.

7. Információk megosztása és felfedése. Személyes információit bizalmasan kezeljük, és senkinek nem adjuk el. Személyes információit a következő eseteket (illetve olyan alkalmakat, amikor konkrétan tájékoztatjuk erről és előzetes beleegyezését kérjük) kivéve nem osztjuk meg másik féllel:

A. Szolgáltatást nyújtó harmadik fél. Harmadik fél rendelkezésére bocsáthatunk személyes információkat azért, hogy elvégezzenek számunkra bizonyos belső feladatokat (például fizetés feldolgozása, karbantartás, biztonság, adatelemzés, gazda szolgáltatás stb.). Ezekben az esetekben a szolgáltatókat ezen adatvédelmi irányelvnek és az ágazati normáknak megfelelően szerződés kötelezi a személyes információk további felhasználással (a marketing célokat is beleértve ebbe), illetve továbbadással szembeni védelmére.

B. Egyházi jogi személyek. Személyes információkat az egyház céljainak elérése végett továbbadhatunk az egyházhoz kapcsolódó jogi személyeknek. Az Európai Unióból érkező tagsági információk esetében támaszkodunk az egyházi jogi személyek között fennálló záradéki megállapodásokra, amelyek megfelelnek az Európai Unió követelményeinek. Személyes információk online beküldése esetén az egyén általi beküldésre olyan cselekedetként tekintünk, amely tudatosan jóváhagyja az adat feldolgozását, és megengedi az adatok határokat átszelő elküldését az Amerikai Egyesült Államokba, amennyiben ez történik, azon célokra, amelyek végett azok rendelkezésre bocsáttatnak.

C. Jogi követelmények. Személyes információihoz, bejegyzéseihez, naplóbejegyzéseihez, online csevegéseihez, személyes megjegyzéseihez, tartalmához vagy beküldött anyagaihoz bármely weblap vonatkozásában hozzáférhetünk és továbbadhatjuk azokat, amennyiben jóhiszeműen feltételezzük, hogy ennek megtételét idézés vagy más jogi vagy adminisztratív rendelet, illetve egyéb módon a törvény követeli meg. Ezen kívül személyes és más információit akkor is kiadhatjuk, ha ezt jóhiszeműen helyesnek vagy ahhoz szükségesnek véljük, hogy ne kerüljön sor egyéb megállapodásaink megszegésére; hogy óvintézkedéseket tegyünk a felelősségre vonhatóságot illetően; hogy megvédjük a webhely, egy bizonyos személy vagy a köz jogait, tulajdonát vagy biztonságát; hogy fenntartsuk és megvédjük szolgáltatásaink vagy infrastruktúránk biztonságát és feddhetetlenségét; hogy védjük magunkat és szolgáltatásainkat a tisztességtelen, kihasználó vagy törvénytelen felhasználással szemben; hogy kivizsgáljuk és megvédjük magunkat harmadik fél követeléseivel és állításaival szemben; és hogy segítsük a kormányzati törvényvégrehajtási szerveket.

8. Információvédelem. A hozzánk érkező személyes információkat technikai és szervezeti eszközökkel védjük az elveszés, a helytelen használat és az illetéktelen módosítások ellen, és az adatvédelmet is így biztosítjuk. Rendszeresen áttekintjük a biztonsági eljárásainkat, és fontolóra vesszük megfelelő új technológiák és módszerek alkalmazását. Ezen kívül bejelentkezési oldalainkon modern titkosítási technológiával titkosítjuk az adattovábbítást. Azonban mivel nem garantálhatjuk ezen titkosítási technológiák teljes biztonságát, kérjük, legyen körültekintő, amikor személyes információkat küld be online.

9. Harmadik fél adatai. Ha a helyi törvények megengedik, beküldheti másvalaki (vagyis harmadik fél) személyes információit is, beleértve ebbe az elérhetőségeit, hogy felvegyük az illetővel a kapcsolatot, elküldjünk neki valamit, vagy más módon eleget tegyünk az Ön kérésének. A begyűjtött információ kizárólag arra lesz felhasználva, hogy a kérésének eleget tegyünk. Amikor nem saját magáról, hanem egy másik személyről ad meg személyes információkat, akkor először meg kell szereznie az érintett személy tudatos hozzájárulását, ha erre a hozzájárulásra a jog szerint szükség van.

Ha az Ön személyes kapcsolatfelvételi információit valaki mástól kaptuk meg, és Ön azt szeretné kérni, hogy a továbbiakban ne vegyük fel Önnel a kapcsolatot, akkor kérjük, kövesse az adott webhelyen, hírlevélben, e-mail értesítőben más hasonló módon megadott leiratkozási vagy elutasítási menetet!

10. Passzív adatgyűjtés: követési technológiák, sütik és üres GIF-ek. Ha ellátogat valamelyik webhelyünkre, akkor a kiszolgálóink vagy a szűrőrendszereink begyűjthetnek az Ön web böngészője által a weblap meglátogatásakor küldött információkat. Ezen információkhoz tartozhat nem kizárólagos jelleggel az Ön böngészőjének és operációs rendszerének a típusa, a nyelvi beállításai, hogy milyen webhelyekre látogatott el a mi webhelyünk előtt, a látogatói kérések dátuma és időpontja, valamint hogy milyen információkat keres a webhelyeinken.

Sütiket és üres GIF-eket információk gyűjtésére is használhatunk. Asüti olyan adatmorzsa, amely feljegyzésvezetési célokra információkat továbbít az Ön számítógépe merevlemezének vagy az Ön webes böngészőjének. A süti egyfajta megjelölés, amely lehetővé teszi a webhelyeink számára az Ön webes böngészőjének felismerését, amikor újra felkeresi a webhelyeinket. Azüres GIF (nevezikwebes jelzőfénynek is) a sütikkel együtt használatos, és segít nekünk megérteni, milyen kapcsolatot tartanak látogatóink a webhelyeinkkel. Az üres GIF általában a webhelyre kitett átlátszó grafikus kép. Az üres GIF-ek használata lehetővé teszi számunkra cselekedeteinek figyelemmel kísérését olyankor, amikor megnyit egy weblapot, és megkönnyíti számunkra felismert böngészők tevékenységének követését és feljegyzését. Üres GIF-ek használatával például számon tarthatjuk egy bizonyos webhely oldalainak látogatási útvonalait, figyelemmel kísérhetjük a webhelyeinken a használat összességét és a webes forgalom útvonalkövetését.

Azért gyűjtjük be ezeket az információkat, hogy jobban megértsük, hogyan használja és milyen kölcsönhatásban áll Ön a webhelyeinkkel, és ezáltal javíthassunk azon, hogy mit tapasztal. Előfordulhat, hogy ezeket az információkat megosztjuk az alkalmazottainkkal, a vállalkozóinkkal, a szolgáltatóinkkal és a hozzánk kapcsolódó jogi személyekkel, amint azt a 7. szakasz meghatározza.

Ön a web böngészője beállításainak megváltoztatásával leállíthatja a sütik fogadását, vagy kérheti azt, hogy a böngésző jelezze, mielőtt a meglátogatott webhelyről sütit fogadna. Előfordulhat azonban, hogy ha nem fogad sütiket, akkor nem tudja majd használni webhelyeink egyes részeit vagy funkcióit.

11. Irányelv betartása és személyes információk adatvédelmével kapcsolatos kérdések. Van adatvédelmi biztosunk, aki segíti ezen irányelv betartásának biztosítását, és megválaszolja az adatvédelemmel és a titoktartással kapcsolatos kérdéseket. Ez a biztos az egyházi alkalmazottak ezirányú képzésében is segít. Ezen adatvédelmi irányelvvel, illetve az általunk feldolgozott adatok biztonságával kapcsolatos kérdéseit a következő elérhetőségek valamelyikérte küldheti el e-mail-ben, faxon vagy levélben:

E-mail:DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
Fax: +1-801-240-1187
Cím: Data Privacy Office
50 E. North Temple St.
Salt Lake City, UT, 84150-0018 USA

12. Gyermekek adatainak védelme. Webhelyeink többségén 13 év alatti gyermekektől tudatosan nem gyűjtünk adatokat. Azok az oldalaink, amelyek gyűjtenek gyermekekre vonatkozó információkat, a gyermek szülőjének vagy nevelőjének előzetes és tudatos hozzájárulásával, a vonatkozó törvényeknek megfelelően teszik ezt. Határozottan javasoljuk, hogy a 18 év alatti kiskorú egyének kérjenek engedélyt a szüleiktől, mielőtt bárkinek személyes információkat küldenének az Interneten, és arra biztatjuk a szülőket, hogy gyermekeiknek tanítsák meg az Internet biztonságos használatát.

13. Külső hivatkozások. Külső oldalak, harmadik fél oldalainak adatvédelmi gyakorlataiért és tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Saját védelme érdekében nézze át minden további oldal irányelveit, és győződjön meg arról, hogy azok megfelelnek a személyes adatvédelmi elvárásainak.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos jövőbeni változások. Rendszeresen felülvizsgáljuk ezt az adatvédelmi irányelvet, és szükség szerint eszközlünk változtatásokat, módosításokat, kiegészítéseket vagy törléseket. Ha oly módon változtatjuk meg ezt az adatvédelmi irányelvet, amely hatással van arra, ahogyan a személyes információit használjuk, akkor arról itt vagy a honlapunkon megjelenő közleményben tájékoztatjuk, az adatvédelmi irányelv alján pedig frissítjük a felülvizsgálat dátumát. Arra biztatjuk, hogy időről időre ellenőrizze ezt az adatvédelmi irányelvet, hogy tisztában legyen a változásokkal.

Hatályba lépés dátuma

Az adatvédelmi irányelv e verziója 2012. február 1-jén lépett hatályba.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.