Sajtóközlemény

Egységben az erő

Az Úr Ádám idejétől kezdve megparancsolta a gyermekeinek, hogy szeressék egymást. Ugyanakkor kesergett amiatt, hogy sokukból hiányzott a szeretet és gyűlölték a saját vérüket.

Mennyei Atyánk tudja, hogy az örök élet drága ajándéka csak akkor válik elérhetővé az Ő gyermekei számára, ha Istent az atyjukként szeretik, és ha egység és szeretet uralkodik közöttük. A Szabadító imában azt kérte, hogy tanítványai „mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem“2. Ádámnak pedig ezt mondta keresztelkedése után: „Íme, te egy vagy bennem, Isten fiaként; és így válhat mindenki fiammá. Ámen.“3 Az Úr azt az utasítást adta Joseph Smith prófétának, hogy tanítsa meg az embereknek, hogy mindenki úgy tisztelje testvérét, mint saját magát, és hogy legyenek egyek. Így figyelmeztetett: „Legyetek egyek; és ha nem vagytok egyek, akkor nem vagytok az enyéim.” 4

Gyakran elgondolkodtam az egység fontos alapelvén, valamint azon, hogy az miért annyira létfontosságú. Azt a következtetésre jutottam, hogy az egység létrehozza, építi és fenntartja az erőt. Képessé tesz bennünket arra, hogy bármilyen akadályt legyőzzünk, bármilyen végcélt elérjünk, és ellen tudjunk állni minden ellenünk és családunk ellen irányuló támadásnak. Ha életünket az egységesség alapelve szerint éljük, akkor nem fogunk félni jót tenni. Az Úr pedig ezt ígérte: „Hadd szövetkezzen ellened föld és pokol, mert ha a sziklámra lettél felépítve, akkor ők nem győzedelmeskedhetnek.”5

Wilford Woodruff ezt mondta: „Nem hinném, hogy túl sok érv kellene annak bizonyítására, hogy az egységben erő rejlik, és hogy egy egységben lévő népnek olyan ereje van, amivel egy megosztott nép nem rendelkezik.” Majd így folytatja: „Isten szentjei nem boldogulhatnak, ha nincsenek egységben.”6

Másrészről azonban fontos megértenünk azt is, hogy az egységesség hiánya pusztulást és romlást okoz. Az Úr így figyelmeztetett: „Minden ország, a mely magával meghasonlik [vagyis megosztottá válik], elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, a mely meghasonlik magával.”7 Ez igaz az életünkben előforduló összes lehetséges helyzetre is. Ha sikeres és boldog emberek akarok lenni, akkor „egynek kell lennem önmagammal és Istennel is”. Ha sikeresek és boldogok akarunk lenni a házasságunkban és a családunkban, akkor egységesnek kell lennünk. Ha sikeresek és boldogok akarunk lenni az egyházközségeinkben és cövekeinkben, akkor egységesnek kell lennünk. Az egységesség hiánya minden esetben pusztuláshoz vezet. Meggyengíti azon képességünket, hogy szilárdan álljunk, és hogy fejlődjünk. Ennek eredményeként boldogtalanságra, és gyakran keserűségre lelünk. Ha azonban egységesek vagyunk, akkor még a reménytelennek tűnő helyzetekben is sikeresek leszünk.

Nagyon tetszik a következő tanmese:

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csapat galamb, akik a királyuk vezetésével élelem után kutattak. Egy nap nagyon sokat repültek és már borzasztóan elfáradtak. A galambkirály biztatta őket, hogy még repüljenek egy kicsit. A legkisebb galamb gyorsan előrerepült, majd talált néhány szem rizst egy fügefa alatt. Így minden galamb leszállt, és elkezdett enni.

Ekkor hirtelen hálót dobtak rájuk, és mindannyian csapdába estek. Látták, ahogy egy vadász egy nagy furkósbotot cipelve közeledik feléjük. A galambok szárnyaikat kétségbeesetten csapkodva próbáltak kiszabadulni, de hiába.

A királynak ekkor támadt egy ötlete. Azt tanácsolta a galamboknak, hogy a hálót felvéve kezdjenek el egyszerre felfelé repülni. Azt mondta, hogy az egységben van az erő.

Mindegyik galamb megfogott egy darabot a hálóból, majd a hálóval együtt elrepültek. A vadász elképedve figyelte őket. Megpróbálta követni a galambokat, ők azonban már magasan a hegyek és völgyek felett szálltak. Egy templomokkal teli városhoz közeli dombra szálltak le, ahol egy egér élt, aki talán segíthet nekik. Az egér a galambkirály egyik hű barátja volt.

Amikor az egér meghallotta hangos érkezésük zaját, elbújt. A galambkirály gyengéden hívni kezdte, a kisegér pedig nagyon örült a találkozásnak. A galambkirály elmesélte neki, hogy csapdába estek, és szüksége volt a segítségére, hogy elrágja a hálót és kiszabadítsa őket.

Az egér beleegyezett, és azt mondta, hogy a királyt fogja először kiszabadítani. A király azonban ragaszkodott ahhoz, hogy őt mentse ki utoljára. Az egér megértette a király érzéseit, és eleget tett kérésének. Elkezdte lerágni róluk a hálót, melynek eredményeként a galambkirállyal együtt mind kiszabadultak. Mindannyian megköszönték az egérnek a segítséget, majd erőben egyesülve tovaszálltak.”8

Ez a történet jól szemlélteti az egységben rejlő erő alapelvét. Bármilyen kifogásunk is van, bármilyen nehéznek is tűnik egy feladat, ha egységben látunk hozzá, jó esélyünk van arra, hogy elérjük célunkat, és teljesítsük feladatunkat. Mennyei Atyánk tökéletes példát ad számunkra az egségről a szentíráskalauzban: Róluk, (vagyis az Istenségről), ezt olvashatjuk: „Ez a három személy egy, ami a tökéletes egységet, a cél és a tan összhangját illeti.“9

Férjként és feleségként arra kérnek bennünket, hogy kövessük példájukat miközben igazlelkű gyermekeket próbálunk felnevelni. Egyházi elhívásainkban egységes erőfeszítésekre van szükségünk, miközben az egyházközségeinkben és cövekeinkben igyekszünk Mennyei Atyánk gyermekeinek szabadulása érdekében tanácskozni. Az igazlelkűségben és a vágyakban való egységesség egyesíti szívünket, összeköt bennünket a mennyek hatalmával, és utat készít a sugalmazás és kinyilatkoztatás számára. Ezáltal valóban eszközökké válunk az Úr kezében a lelkek megmentéséért. Az egységesség még annál is fontosabb, hogy igazunk legyen.

George Q. Cannon elder ezt tanította: „Úgy vélem, mindannyian szeretjük a magunk útját járni. Én ezt tudom magamról is, és beismerem, hogy szeretem a magam módján végezni a dolgokat. Annyira azonban nem szeretem a saját módszeremet, hogy azzal a fivéreim módszereivel szemben haladjak. Az egyház Első Elnökségeként ez a kötelességünk. Ez az egyház összes elnökségének kötelessége.

A cövekek elnökeinek és azok tanácsosainak, a püspököknek és az ő tanácsosaiknak, valamint miden elnöklő tisztségben lévő embernek egységesnek kell lennie. Az egyház Első Elnökségeként kötelességünk az egységesség azon lelkületére törekednünk, amiért a Szabadító is imádkozott, valamint kötelességünk, hogy egyek legyünk, és saját érzéseinket készek legyünk alárendelni, hogy amikor ketten egyetértenek valamiben, a harmadik viszont még nem látja a teljes képet, ilyenkor azt mondhassa: „Veled vagyok ebben. Ne legyen semmi olyan érzés sem a szívemben, ami közénk állna!”10

Nemcsak arra kérnek bennünket, hogy legyünk egységessek. Fontosabb, hogy inkább legyünk egységesek, mintsem egy olyan tökéletes tervet kövessünk, mellyel nem mindenki ért egyet. Ismét Cannon elnöktől idézek:

„Tegyük fel, hogy valaki bölcsebb a többieknél. Sokkal jobb egy kevésbé bölcs tervet véghez vinni, ha azzal mindenki egyetért. Általánosságban véve, egy valamely módon gyengébb terv vagy irányelv sokkal hatékonyabb, ha azzal mindenki egyetért, mint egy olyan terv, melyben megoszlanak a vélemények.”11

Legyünk hát egységesek különböző kötelességeink és feladataink elvégzése közben! Nagyobb belső békére, több sugalmazásra tehetünk szert, több dolgot tudunk véghezvinni, és az Úr választottjai leszünk.12

JEGYZETEK

1. Mózes 7:33

2. János 17:21

3. Mózes 6:68

4. Tan és a szövetségek 38:27

5. Tan és a szövetségek 6:34

6. Discourses of Wilford Woodruff (1890), 172, and Deseret Weekly, August 30, (1890), 305.

7. Máté 12:25

8. Unity is Strength, Ajit Hari Sahu,www.whereincity.com/stories/children/5909.html.

9. Lásd János 17:21--23; lásd még 2 Nefi 31:21; lásd még 3 Nefi 11: 27, 36.

10. Discourses and Writings of George Q. Cannon), George Q. Cannon, Vol 1, Selected, Edited and Arranged by Jerreld I. Newquist (1957), 207.

11. Discourses and Writings of George Q. Cannon, George Q. Cannon, Vol 1, Selected, Edited and Arranged by Jerreld I. Newquist (1957), 207.

12. Lásd János 17:9--11.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.