Téma

Gyakran ismételt kérdések

1. Gyakorolják-e a mormonok a többnejűséget?

Az Egyesült Államokban és világszerte több mint 14 millió mormon van, és egyikük sem többnejű. A többnejűség gyakorlása szigorúan tiltott Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházban. A házasság általános normája az egyházban mindig is a monogámia, az egynejűség volt, amint azt a Mormon könyve is jelzi ( Jákób 2. fejezete, 27. vers ).  A többnejűség a XIX. században mintegy 50 éven át képezte részét a múltunknak. Azonban a jelenünknek nem része. A többnejűségnek 1890-ben, 118 évvel ezelőtt hivatalosan vége lett. Akik ma többnejűséget gyakorolnak, azoknak egyáltalán semmi közük nincs az egyházhoz.

2. Milyen hitelveik vannak a mormonoknak Istenről?

Istent Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában gyakran Mennyei Atyának nevezik, mert Ő minden emberi lélek Atyja, és ezek a lelkek az Ő képmására teremtettek (1 Mózes 1:27). Ez a megszólítás illik is egy olyan Istenhez, aki kedves, igazságos, tökéletesen bölcs és mindenható. Az Atyaisten, Jézus Krisztus, valamint a Szentlélek alkotják a mormonok számára az Istenséget, avagy ahogy másik nevezik, a Szentháromságot.

3. Mi történik egy mormon templomban?

A templomok Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai számára nem a vasárnapi hódolat általános helyszínei. A templomok szent volta miatt csakis azok léphetnek be oda, akik az egyház köztiszteletben álló tagjai. A templomi munka elsődleges célja a családok egymáshoz „pecsételése”, vagyis egyesítése, annak reményében, hogy ezek a kapcsolatok a halálon túl is folytatódnak. Ugyanezek a templomi szertartások azokért is elvégezhetők, akik már meghaltak. A többi keresztény egyházban nincs megfelelője ennek a templomi munkának.

4.  Hisznek-e a mormonok a Bibliában?

Az egyház Isten szavaként, szentíráskötetként tiszteli a Bibliát. Az utolsó napi szentek becsben tartják a tanításait, és egész életükön át tanulmányozzák isteni bölcsességét. Az istentiszteleteken is gondolkoznak és beszélgetnek a Bibliáról. További szentíráskötetek – a Mormon könyve, a Tan és a szövetségek és a Nagyértékű gyöngy – is megerősítik és alátámasztják Isten tanításait azáltal, hogy további tanúkkal szolgálnak, szívhez szóló beszámolókat tartalmaznak olyan emberektől, akiknek személyes élményekben volt részük Jézus Krisztussal. Az egyház apostola, M. Russell Ballard apostol szavait idézve „A Mormon könyve nem gyengíti, csökkenti vagy szorítja háttérbe a Biblia jelentőségét. Ellenkezőleg – kiterjeszti, megnöveli és felmagasztalja azt.”

5. Keresztények-e a mormonok?

Jézus Krisztus központi helyen áll Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában, amely az Ő nevét viseli. Minden otthon elmondott ima, minden kápolnában elhangzott beszéd Jézus Krisztus nevében zárul. Az úrvacsora jegyei, amelyekből hetente vesznek az istentiszteleten, az Ő engesztelésének szimbólumai. Krisztus engesztelő áldozata az egyéni bűnbánat feltételével minden emberért megfizeti a bűn árát. Áldozata azt is lehetővé teszi, hogy az egész emberiség feltámadjon és halhatatlanná váljon.

6. Mi az egyház álláspontja a faji viszonyokról?

Az evangélium minden embernek szól. Az egyház mindig is szívesen látott minden etnikai csoportot, akik megkeresztelkedhettek, prédikálhattak a szószékről és imát mondhattak a gyülekezetekben. Bár az egyházban soha nem volt irányelv a szegregált gyülekezet, az afrikai származású egyháztag férfiakat nem rendelték el papsági hivatalokba. Ez 1978 júniusában megváltozott, és az egyház világszerte azonnal hozzálátott a fekete férfi egyháztagok papsági hivatalba rendeléséhez. 2006-ban az egyház akkori elnöke, Gordon B. Hinckley kijelentette, hogy „egyetlen ember sem tekintheti magát Krisztus igaz tanítványának, aki becsmérlő megjegyzéseket tesz a másik fajból valókra. Sőt, nem gondolhatja azt sem magáról, hogy összhangban él [az egyház] tanításaival. Ismerjük fel mindannyian, hogy mindenki Mennyei Atyánk [fia és leánya], aki minden gyermekét szereti.”

7. Mit tehetnek meg az egyházban a mormon nők?

A nők nélkülözhetetlen szerepet játszanak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza munkájában. Bár a nőket az egyházban nem rendelik el a papságba, így nem szolgálnak olyan szertartásokban, mint az úrvacsorai jegyek megáldása vagy a keresztelés, szolgálnak magas vezetői tisztségekben, misszionáriusokként és tanárokként, rendszeresen prédikálnak a szószékről és gyülekezeti imát mondanak az istentiszteleteken.

8.  Miért küld ki az egyház misszionáriusokat?

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza misszionáriusi erőfeszítései arra az újszövetségi misszionáriusi módszerre alapoznak, amikor párokban szolgálva tanították az evangéliumot és Jézus Krisztus nevében megkeresztelték a hívőket (lásd például Péter és János munkásságát az Apostolok cselekedeteinek könyvében). Egyidőben több mint 52 000 huszonöt év alatti misszionárius szolgál, világszerte közel 350 misszióban. A misszionáriusi munka önkéntes, és a misszionáriusok állják saját missziójuk költségeit. Az egyház központjából kapják meg a megbízásukat, és csak olyan országokba küldetnek el, ahol a kormány jóváhagyta az egyház működését. Vannak olyan részei a világnak, ahová csak emberbaráti vagy különleges missziókra küldetnek misszionáriusok. 

9. Mit gondolnak a mormonok az élet céljáról?

Az utolsó napi szentek egy, a történelmen átívelő, összefüggő folyamatként tekintenek a halandó létre, amely a földi élet előtt kezdődik, ahol minden ember lelke Mennyei Atyánkkal élt, és egy jövőbeni életben folytatódik, amikor szintén az Ő jelenlétében tovább fejlődünk, tanulunk és jobbá válunk. A földi életet próbatételi állapotnak tartják, ahol a férfiak és a nők próbára tétetnek, és ahol olyan tapasztalatokra tesznek szert, amelyekben máshol nem lehetne részük. Isten tudta, hogy az emberek hibákat követnek majd el, ezért gondoskodott egy Szabadítóról, Jézus Krisztusról, aki magára veszi a világ bűneit. Az egyház tagjai szerint a fizikai halál nem a vég, hanem a következő lépés Isten gyermekei számára alkotott tervében.

10. Miért nem dohányoznak és isznak alkoholt a mormonok?

Az utolsó napi szentek egészségtörvényének alapját a Bölcsesség szava adja, egy 1833-as kinyilatkoztatás, amely felvázolja azokat az ételeket, amelyek egészségesek, és azokat az anyagokat, amelyek nem tesznek jót az emberi testnek. Az alkohol, a dohány, a tea, a kávé és a kábítószerek tiltottak, mert szokásformálók és káros hatásaik vannak. Egy 14 éven át futó UCLA felmérés, amelyet 1997-ben zártak le, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 10 000 tagjának elhalálozási mutatóját és egészségügyi szokásait követte nyomon, és jelezte, hogy az egészségi szabályokat betartó egyháztagok között a legalacsonyabb az Egyesült Államokban a rákos és keringési megbetegedési arány, és a szabályok szerint élő egyháztagok várható élettartama 8–11 évvel hosszabb az Egyesült Államok fehér lakosságának általánosan várható élettartamánál.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.