Sajtóközlemény

Bednar elder és Gong elder beszélgetése a muszlimok jobb megértéséről

Az egyházi vezetők bemutattak egy hamarosan kiadásra kerülő füzetet, amelynek címe: Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values and Lifestyles [Muszlimok és utolsó napi szentek - Hitelvek, értékek és életstílusok]

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza két apostola kedden arra buzdította a híveket, hogy értsék meg jobban, milyen hasonlóságok és különbségek vannak köztük és az iszlám vallás követői között, akik világszerte 1,8 milliárdan vannak.

Understanding Islam 01
Understanding Islam 01
Az iszlám világ napjainkban: Kérdéskörök és nézőpontok, a Brigham Young Egyetem 2021. október 18-19-én, a Utah állambeli Provóban tartott konferenciája2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

David A. Bednar elder ezt mondta: „Az alapvető tanainkat tekintve a két vallás sokban különbözik, viszont az értékeink és a hitünk gyakorlásának módjai között számos hasonlóság van, és ezek az Isten és embertársaink iránti szeretetünket tükrözik.” Gerrit W. Gong elder szerint nyíltan és őszintén kell megértésre törekednünk, „értékelve azt, hogy egymás testvérei vagyunk, közös emberi természettel.”

Understanding Islam 02
Understanding Islam 02
David A. Bednar elder és Gerrit W. Gong elder beszél a két napos BYU-konferencia záróülésén: Az iszlám világ napjainkban: Kérdéskörök és nézőpontok, 2021. október 19. Az ülést a Joseph Smith Épület előadótermében tartották. Intellectual Reserve, Inc., 2021. All rights reserved2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

A Tizenkét Apostol Kvóruma két tagja Utah államban, a Brigham Young Egyetem (BYU) provói kampuszán beszélt erről a The Islamic World Today: Issues and Perspectives [Az iszlám világ napjainkban: kérdéskörök és nézőpontok] elnevezésű konferencián.

Gong elder kifejtette, hogy az utolsó napi szenteknek jobban meg kellene ismerniük muszlim felebarátaikat, mert ez a tudás „segíteni fog nekünk abban, hogy az egymás iránti szavaink és érzéseink kedvesebbek és helyénvalóbbak legyenek.” Bednar elder elutasított minden olyan becsmérlő és általánosító kijelentést, amelyet utolsó napi szentek tettek az iszlám követőiről. Azt mondta, hogy az ilyen megjegyzések helytelenek és sértőek.

„Az efféle elfogultság oda vezethet, hogy akik így éreznek, azok figyelmen kívül hagyják a muszlimok túlnyomó többségének a kedvességét és jóságát – jelentette ki Bednar elder. – Téves és a muszlimokra nézve sértő… az a felvetés, mely szerint minden muszlimnak köze lenne az Amerikai Egyesült Államokban vagy a világon máshol elkövetett súlyos bűncselekményekhez. A muszlimok éppen úgy elhatárolódnak ezektől a cselekményektől, ahogyan az utolsó napi szentek. Minden nagyobb vallásban vannak olyan szélsőségesek, akik félreértelmezik a saját vallásuk tanításait, vagy akik a vallás nevében igyekeznek rosszat tenni.”

Understanding Islam 03
Understanding Islam 03
A megjelenő füzet egy példánya: Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values and Lifestyles [Muszlimok és utolsó napi szentek - Hitelvek, értékek és életstílusok]. Intellectual Reserve, Inc., 2021. All rights reserved.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Az apostolok kihangsúlyozták az egyháznak és a muszlimoknak a vallásszabadság megvédésére, és az emberbaráti munkában való részvételre irányuló közös erőfeszítéseit. Olyan forrásokra is felhívták a figyelmet, amelyek erősítik egymás kölcsönös megértését, és kiemeltek számos közös hitelvet, amely mindkét vallási közösségben jelen van.

Vallásszabadság

„Amikor muszlim vezetőkkel találkozunk szerte világon, el szoktunk beszélgetni a vallásszabadság megvédéséről – osztotta meg Gong elder. – A hívő embereknek vállvetve kell kiállniuk bármilyen vallási meggyőződésű ember méltóságáért és az irántuk tanúsítandó toleranciáért.”

Néhány példa az elmúlt évekből, amikor az egyház vezetői muszlim vezetőkkel találkoztak: Gong elder, amikor 2019-ben Ázsiában és Óceániában járt, egy szunnita muszlim vezetővel találkozott; Bednar elder az elmúlt két évben több szudáni vezetővel is találkozott, úgy a hazájukban, mint a Templom téren; Ronald A. Rasband elder pedig a 2021-ben tartott G20-as olaszországi felekezetközi konferencián ismerkedett meg számos muszlim vezetővel.

Gong elder felolvasott Nauvoo városának 1841-es rendeletéből, amely az utolsó napi szentek között már a kezdetekben is meglévő vallási toleranciáról tanúskodik: „Nauvoo városának városi tanácsa elrendeli, hogy a katolikusoknak, a presbiteriánusoknak, a metodistáknak, a baptistáknak, az utolsó napi szenteknek, a kvékereknek, az episzkopálisoknak, az univerzalistáknak, az unitáriusoknak, a [muszlimoknak] és minden más felekezetnek s vallásnak, bárminemű legyen is, szabad eltűrése s egyenlő kiváltságai legyenek e városban.”

Bednar elder kijelentette, hogy az egyház számára „nagyon fontos a vallásszabadság, nemcsak saját magunk, hanem mindenki számára. Az Amerikai Egyesült Államokban vagy a világ más részein élő egyes muszlimokhoz hasonlóan a mi egyházunk tagjai is érezték már az üldöztetés és a kollektív megbélyegzés hatásait, és csatlakozunk az ilyen tettek elítélésében minden jóravaló emberhez, bárhol legyenek is.”

Bednar elder megosztott néhány olyan megjegyzést, amelyet a vallásszabadság vonatkozásában tett a tavalyi, Szaúd-Arábiában tartott G20-as felekezetközi fórumon. Ezen a fórumon olyan megoldásokra szólított fel a Covid19 vonatkozásában, amelyek nem zárják el az embereket a hódolatuk megélésétől.

Emberbaráti munka

Nem sokkal a 2004 decemberében közel 225 ezer ember halálát okozó pusztító szökőár után, mindkét apostol ellátogatott Indonéziába – a világon itt él a legtöbb muszlim. Bednar eldert épp ezt megelőzően hívták el a Tizenkét Apostol Kvórumába, Gong elder pedig a BYU-n dolgozott.

Gong elder felidézte, hogy találkoztak Indonézia korábbi elnökével, ellátogattak Jakarta legnagyobb mecsetébe, létfontosságú egészségügyi és egyéb készleteket adtak át, és felkeresték a pusztítás középpontját. Az Utolsó Napi Szent Szeretetszolgálat az Islamic Relief nevű szervezettel és az indonéz kormányzattal együttműködve biztosított dollármilliókat a szükséges segítségnyújtáshoz.

Bednar elder elmondása szerint a két szervezettől kapott szökőár utáni segély éveken át kitartott, mivel ott maradtak, hogy újjáépítsék a közösségeket.

„Ez csupán egy abból a rengeteg esetből, ahogyan utolsó napi szentekként együttműködünk muszlim testvéreinkkel annak érdekében, hogy segítsünk enyhíteni a szenvedést és biztosítani azt, hogy az egész emberiség kedves, együttérző és tiszteletteljes bánásmódot tapasztaljon meg” – mondta Bednar elder.

„Hálás vagyok azért, hogy az egyházunk világméretű emberbaráti segítségnyújtása nagyjából 200 különböző országban és területen jut el emberekhez, rasszra, vallásra vagy etnikumra való tekintet nélkül” – tette hozzá Gong elder.

Az egyház legutóbb azáltal karolta fel a muszlim közösséget, hogy 2019 májusában pénzt adományozott annak a két mecsetnek az újjáépítésére, amelyet az új-zélandi Christchurch városában ért támadás. Gong elder és Russell M. Nelson elnök ellátogattak ottani muszlim vezetőkhöz, és átnyújtottak egy pénzutalványt.

„Nagyon hálás voltam azért, hogy a muszlim barátaink iránti szeretettel és együttérzéssel állhattam ott egyházunk elnöke mellett – mondta Gong elder. – Felkaroltunk olyan embereket, akik megsérültek a mecsetek elleni támadásban. Örültem, hogy gyakorlati segítséget tudtunk nyújtani a tragédia és a fájdalom árnyékában, és ígérem, hogy együtt fogunk munkálkodni egymás megértésének fokozásán.”

Források egymás megértésének fokozásához

Gong elder rámutatott három olyan forrásra, amelyet a BYU elérhetővé tett annak érdekében, hogy segítsen a muszlimoknak és az utolsó napi szenteknek jobban megérteni egymást:

 1. BYU’s Islamic Translation Series. Ez a 14 könyvből álló gyűjtemény az iszlám legismertebb klasszikus filozófiai és tudományos műveit foglalja magában.
 2. A 2012-es, Beauty and Belief elnevezésű iszlám művészeti tárlat, amelynek a BYU adott otthont.
 3. A BYU konferenciái az iszlámról. Az egyetem régóta fennálló hagyományai közé tartoznak ezek a tudományos eszmecserék az iszlámot tanulmányozó tudósok között.

Ami ez utóbbit illeti, Gong elder megjegyezte, mit mondott az egyik ilyen tudós: „Itt [a BYU-n], a hívők között úgy érzem, mintha lelki oázisban lennék a mai szekuláris világ pusztaságában.”

Mindkét apostol felolvasott egy hamarosan megjelenő forrásanyagból, abból a füzetből, amelynek címe Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values and Lifestyles [Muszlimok és utolsó napi szentek – Hitelvek, értékek és életstílusok]. Ez az Evangéliumi könyvtár alkalmazásban fog megjelenni. Bednar elder elmondása szerint a dokumentum évek munkájának a gyümölcse, amelynek során muszlim imámokkal is együttműködtek.

A dokumentum felvázol közös alapot jelentő területeket, és felhívja a figyelmet kulcsfontosságú hitbéli különbségekre. Ezek között vannak az alábbiak:

 • Alapvető fontosságú hitelv a mindentudó és mindenható Istenbe vetett hit.
 • A próféták elengedhetetlen szerepe abban, hogy Istentől érkező útmutatást biztosítsanak.
 • Az Istentől hírnökökön és a szentíráson keresztül érkező kinyilatkoztatáson alapszik Isten akaratának a megismerése, a kötelezettségek betartása, és a hűséges hódolatban való részvétel.
 • Az emberi lényeknek mindennapi imán keresztül kapcsolatot kell tartaniuk Istennel.
 • Isten örömét leli a tisztaságban és a nemi erkölcsösségben.
 • Mindkettő értékeli a nőket, valamint alapvető szerepüket a társadalomban és otthon.
 • A család a társadalom alapvető egysége, és az öröm elengedhetetlen forrása.
 • Jézus Krisztus mindkét csoport számára fontos, bár eltérő szerepet játszik.

„Jézus Krisztus tanítása szerint a két nagy parancsolat az, hogy szeressük Istent és szeressük jobban egymást – mondta Gong elder. – Egymás fokozott megértése segít nekünk szeretni egymást. Tanuljunk meg nyíltan és helyénvalóan beszélni és érteni, hogy a tisztelet és a jóakarat kezét nyújtva közeledhessünk egymáshoz, nem pedig a tudatlanság és az ellenséges érzület öklével.”

A kedd este jelen lévő muszlim barátoknak Bednar elder kifejezte az egyház azon őszinte vágyát, hogy „csatlakozzon hozzá[ju]k a jó tevésében.” Azért imádkozott, hogy „Ábrahám Istene – mindannyiunk Istene – őrködjön mindannyiunk felett, és áldjon meg minket ebben a fontos és elengedhetetlen próbálkozásban.”

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.