Téma

Joseph Smith és a visszaállítás

Ifj. Joseph Smith 1805. december 23-án született a vermonti Sharonban, Joseph és Lucy Mack Smith gyermekeként. Szegény farmercsaládba született, a 11 gyermek közül ötödikként, akikből kilencen élték meg a felnőttkort. Mivel családja nem engedhette meg magának azt a luxust, hogy iskolába járassák, Joseph hivatalosan csak három évet járt iskolába. Testvéreivel együtt leginkább otthon tanult a családi Bibliából.

New York állam északi részén, ahol 1820-ban lakott, abban az időben fokozott vallási feszültség uralkodott, és amikor a 14 éves Joseph össze volt zavarodva a vallások vonatkozásában, olvasott egy verset az Újszövetségben, amely – amint azt később leírta – lelke legmélyéhez szólt. Ez arra buzdította a bölcsességben híján lévőket, hogy forduljanak isteni forráshoz. Joseph így is tett. Keresett az otthona közelében lévő erdőben egy félreeső helyet, és életében először hangosan imádkozott.

Ami ekkor történt, az örökre megváltoztatta Joseph Smitht, és központi elemévé vált az utolsó napi szentek hitének. Joseph feljegyezte, hogy az Atyaisten és Jézus Krisztus megjelentek neki. „Egy fényoszlopot láttam pontosan a fejem felett – írta –, a napnál is ragyogóbbat, mely fokozatosan ereszkedett lefelé, mígnem megpihent rajtam.” A fényben két személyt látott, egyikük nevén szólította, és a másikra mutatva azt mondta: „Ez az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd!” Az egyház tagjai az „első látomás”-ként utalnak erre az élményre. Ezzel kezdődött el Jézus Krisztus egyháza visszaállításának munkája a földön.

Joseph Smitht talán leginkább úgy ismerik, mint a Mormon könyve: egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról fordítóját. Az egyháztagok hite szerint Joseph néhány évvel az első látomás után el lett vezetve egy domhoz a New York állambeli Palmyra közelében, ahol is ősi feljegyzéseket kapott egy Moróni nevű angyaltól. A fémlemezekre vésett feljegyzés egy olyan nép történetét tartalmazta, amely Krisztus idejében élt az amerikai földrészen, és beszámolt arról is, hogy a feltámadt Krisztus megjelent nekik. Joseph körülbelül három hónap alatt fordította le a feljegyzéseket, és az ennek eredményeként elkészülő Mormon könyve első kiadására 1830-ban került sor New York államban. Több mint 500 oldalas könyvként a Mormon könyve Joseph Smith egyik legnagyobb hozzájárulása, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza alapvető szentírása.

Az utolsó napi szentek hite szerint az ősi egyházból az apostolok halála után elveszett az isteni felhatalmazás, ezért isteni közbeavatkozás által visszaállításra volt szükség. A papsági felhatalmazás visszaállítására Joseph Smith-en keresztül került sor a XIX. század első felében. Erre angyali látogatás által, olyan személyeken keresztül került sor, akik az ősi időkben viselték ezt a felhatalmazást. 

Öt társával együtt és még 50 személy jelenlétében Joseph Smith 1830. április 6-án, a New York állambeli Fayette-ben, egy faházban szervezte meg hivatalosan az egyházat. 1844. június 27-ig, mártírhaláláig elnökölt az egyház felett. Vezetése alatt az egyház tagsága a szerény kezdetekből több mint 26 000-re növekedett.

Joseph Smith kinyilatkoztatásai feltűnő teológiai újításokat vezettek be, és kihívás elé állították az akkori egyházakat. Ő azonban erősen védelmezte minden felekezet vallászabadságát. Kinyilatkoztatásai olyan fogalmakat vezettek be, mint a templomok, ahol a szabadítás munkája halottakért is végezhető, valamint a mennyország három fokozatának megértését és Isten hű gyermekeinek a következő életben elérhető végső rendeltetését. Az első látomás révén az utolsó napi szentek megértették, milyen Isten és Jézus Krisztus fizikai megjelenése, és tudták, hogy az emberiség az Ő képmásukra teremtetett. Joseph gyakran beszélt és írt Izráel utolsó napi összegyűjtéséről, és nemcsak azt tanította, hogy a zsidók Izráelbe fognak gyűlni, hanem azt is, hogy Isten minden népe menedéket adó szent helyekre gyűlik majd. Lásd még: Miért és miben mások a mormonok?

Az egyházon kívül Joseph Smith neve arról is ismert még, hogy ő vezette be kinyilatkoztatás által a többnejűség ősi gyakorlatát, bár ezt már nem gyakoroljuk az egyházban, és az egyház tagjai ritkán beszélnek róla, hacsak nem történelmi vonatkozásban teszik azt.

A formálódó egyház vezetésének éveiben Joseph nemzetközi misszionáriusi programot állított fel, és megalapította a ma a világon létező legnagyobb női szervezetet. Három város építését felügyelte és két templom építését irányította, miközben a helyi csőcselék, amely végül mindhárom Joseph által alapított városból elűzte az egyház tagjait, hevesen üldözte őt.

Mivel az egyház tagjaitól megtagadták az amerikai állampolgárokként őket megillető vallási és polgári jogaikat, hiába folyamodtak ismételten a szövetségi kormányhoz, az egyházi vezetők 1844 januárjában bejelentették, hogy Joseph Smith indul az Egyesült Államok elnöki címéért. Májusra Josephet hivatalosan jelölte az illinois-i Nauvoo közgyűlés. Politikai programjában kormányzati közbelépésre szólított fel az üldöztetéssel szembesülő vallási és polgári jogok védelmében. Josephet és fivérét ugyanezen év júniusában megölte a csőcselék, véget vetve ezzel Joseph politikai jelöltségének.

Josephet és fivérét, Hyrumot 1844. június 27-én ölte meg egy 150–200 fős csőcselék. A fivéreket és néhány közeli barátjukat árulás hamis vádjával zárták be az Illinois börtönbe, miután átadták magukat a törvénynek. Joseph 38 éves volt, Hyrum 44. Joseph és Hyrum felravatalozott testét mintegy 10 000 gyászoló ember tekintette meg június 28-án, majd másnap titokban eltemették őket, hogy elkerüljék a csőcselék további támadásait, illetve a sírok meggyalázását.

A Joseph által 1830-ban megalapított egyház ma több mint 14 millió taggal rendelkező világméretű felekezetté nőtte ki magát, Joseph Smitht pedig az utolsó napi szentek a modern idők kimagasló prófétájának tartják. Szemben azzal, amit az egyház néhány ellensége állít, Josephnek nem hódolnak az egyház tagjai. Prófétai tisztelet övezi, de mégiscsak ember volt, más emberekre is jellemző hiányosságokkal és hibákkal.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.